Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onsse Beveiliging B.V. Webshop

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Versie 1.0 opgesteld op 02-06-2018

 1. Identiteit van de ondernemer

Onsse Beveiliging B.V.
handelend onder de naam/namen: onsse.nl, Onsse Beveiliging B.V.

Vestigings- & bezoekadres:
Hessenweg 16
3881 NM Putten

Bezoek enkel op afspraak.

Telefoonnummer : 0577 – 459 948 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: op werkdagen van 09:00 – 17:00, 5 dagen per week van maandag tot vrijdag
E-mail: info@onsse.nl

KvK-nummer: 63654245
Btw-identificatienummer : NL855336389B01

Facebook: facebook.com/onssebeveiliging

U wilt ons komen bezoeken aan de Hessenweg 16 te Putten dat kan doormiddel van een gemaakte afspraak, belt u ons op 0577-459948 om een afspraak met ons te maken.

 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

“A.B.” of Acceptatie Bon betekent het akkoord met de bestelbon (voor zover er een is) die de Vennootschap aan de Koper aflevert.

“Toepasselijke garantieperiode” betekent de garantieperiode die van toepassing is op alle Goederen zoals vermeld in de betreffende bestelbon en door de Vennootschap bevestigd in de Acceptatie Bon. Indien er geen melding van wordt gemaakt dan bedraagt de toepasselijke garantieperiode een periode van 12 maanden na de dag van de levering.

“Vennootschap” betekent de vennootschap Onsse Beveiliging B.V. met maatschappelijke zetel te Putten,

Van Damhof 5B

“Contract” betekent het akkoord tussen de Koper en de Vennootschap voor de levering van Goederen.

“Goederen” betekent de goederen en/of de diensten waarvan melding wordt gemaakt in de Acceptatie Bon of die de Vennootschap aanvaardt te leveren aan de Koper (met inbegrip van de gedeeltelijke leveringen van Goederen of leveringen van gedeelten van Goederen).

“Insolvabiliteit” van de Koper betekent onder meer:

 1. het faillissement van de Koper;
 2. de ontbinding of vereffening van de Koper;
 3. het stopzetten van de beroepsactiviteiten door de Koper;
 4. de inbeslagname van een belangrijk gedeelte van de activa van de Koper;
 5. de onmogelijkheid van de Koper om zijn schulden te betalen wanneer deze vervallen;

“Verantwoordelijkheid met betrekking tot” betekent de verantwoordelijkheden, de verliezen, de schade, de kosten, de onkosten, de acties, de betwistingen, de procedures en eisen van welke aard ook die direct of indirect volgen uit of betrekking hebben op.

“Koper” betekent de koper van de Goederen zoals beschreven in elke toepasselijke Acceptatie Bon.

Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of geannuleerd wordt verklaard dan zullen de overige bepalingen hun volle kracht en uitwerking behouden en zullen de Vennootschap en de Koper onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een nieuwe vervangende bepaling. De partijen houden daarbij rekening met de doelstelling en de draagwijdte van de nietige of geannuleerde bepaling.

Alle wijzigingen die aan het Contract aangebracht worden zullen slechts uitwerking krijgen wanneer zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een geschreven akkoord.

2. PRIJSOPGAVE, SPECIFICATIE, WIJZIGINGEN EN ANNULATIES

Behoudens wanneer anders overeengekomen, vervalt een prijsopgave binnen de 30 dagen na de uitgifte ervan.

 • De bestellingen worden aanvaard voor zover de kredietsituatie van de Koper voldoende wordt geacht door de Vennootschap. De Vennootschap kan uw kredietwaardigheid toetsen. Wij kunnen daarbij gebruik maken van externe bureaus. De Vennootschap kan het Contract op elk ogenblik annuleren indien de indicaties van kredietwaardigheid van de Koper door de Vennootschap als onvoldoende worden beschouwd.
 • De Vennootschap kan de specificatie van elk Goed wijzigen voor zover dit niet ten koste gaat van de prestaties of de bruikbaarheid van het
 • Indien een wijziging van de Goederen of het Contract aanvaard wordt of noodzakelijk is teneinde in rechte te voldoen aan toepasselijke regels en aanbevelingen inzake onder meer veiligheid, zal de Koper een redelijk bijkomend bedrag betalen en zal de Vennootschap een bijkomende termijn hebben om het Contract uit te voeren.
 • In geval van annulatie door de Koper dient deze een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 25% van het totaalbedrag van de bestelling als dekking voor de vaste en variabele kosten alsmede voor de winstderving. Wanneer de Goederen beschreven staan als “speciaal” in het bestek of de Acceptatie Bon dan belopen de annulatiekosten evenwel 100% van de

3. PRIJS EN BETALING

 • De prijs vermeld in de Acceptatie Bon is inclusief BTW en andere toepasselijke taksen en belastingen en met uitsluiting van kosten voor verpakking, transport, verzekeringen en voorafgaandelijk opgemaakte documenten en andere kosten.
 • De prijs mag op elk ogenblik vóór de levering worden verhoogd teneinde elke verhoging in de kostprijs van de Goederen te verrekenen voor zover het gaat om een verhoging die het gevolg is van een omstandigheid buiten de wil om van de Vennootschap en meer bepaald – maar niet beperkt tot – het gevolg is van schommelingen in de internationale wisselkoersen, wijzigingen van de belastingsvoet, een merkbare stijging van de werklast, kostprijs van het materiaal of van de levering, of bijzondere eisen van de Koper.
 • De betaling van de prijs wordt gedaan op de zetel van de Vennootschap zonder vergoeding voor eender welke bancaire transactiekost en zonder compensatie of tegeneis.
 • De betaling wordt gedaan conform de betalingsvoorwaarden vermeld op de Acceptatie Bon of, indien daarin niets is gepreciseerd, binnen de 14 dagen waarin de Goederen en/of Diensten geleverd/geïnstalleerd werden.
 • De betaling wordt geacht voldaan te zijn wanneer het bedrag van de prijs werd gecrediteerd op de bankrekening van de Vennootschap.
 • Bij gebrek aan betaling ten laatste 10 dagen na de vervaldag zal het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest van 10% op jaarbasis te rekenen vanaf de vervaldag en te vermeerderen met een forfaitaire vergoeding van 10%.
 • Het niet betalen op de vervaldag van één enkele factuur zal alle andere facturen die al dan niet vervallen zijn van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar maken.
 • De Vennootschap is op elk moment gerechtigd om betalingsgaranties te eisen indien zij de gevraagde garanties niet voorheen heeft gekregen.
 • De Koper moet de Vennootschap vergoeden voor alle aanspraken jegens de Vennootschap als gevolg van de schending door de Koper van zijn contractuele
 • Betalen met iDEAL. U kunt direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank.

4. RISICO EN EIGENDOM

 • Het risico op beschadiging aan de Goederen of het verlies ervan wordt aan de Koper overgedragen ten vroegste op het moment, hetzij dat de Vennootschap de Koper inlicht dat de Goederen beschikbaar zijn om afgehaald te worden, hetzij dat de Vennootschap het eerst aanbiedt om de Goederen aan de Koper te leveren zoals vermeld op de Acceptatie
 • Onafhankelijk van de levering en de overdracht van het risico op de Goederen en elke andere bepaling van het Contract wordt de eigendomstitel en eigendom van de Goederen niet overgedragen op de Koper zolang de betaling van de prijs niet heeft plaatsgevonden conform de bepalingen van Artikel 1.
 • Indien op het ogenblik van de betaling van de prijs voor de Goederen andere bedragen die door de Koper verschuldigd zijn aan de Vennootschap nog niet werden betaald, dan zal de eigendom van de Goederen slechts overgedragen worden aan de Koper wanneer de Koper de betaling zal hebben voldaan van alle nog verschuldigde sommen.
 • Tot op het ogenblik van de overdracht van de eigendom van de Goederen aan de Koper, zal:
 1. de Koper de Goederen als goede huisvader voor de Vennootschap bewaren;
 2. de Koper de Goederen afgescheiden houden van degene die aan de Koper en aan derden toebehoren en ze verzekeren en identificeren als zijnde de eigendom van de Vennootschap; en
 3. de Vennootschap een retentierecht hebben op alle Goederen die in het bezit of onder controle zijn van de Koper.

5. LEVERING 

 • Behoudens wanneer schriftelijk anders overeengekomen, wordt de levering gedaan ofwel door de Vennootschap die de Goederen ter beschikking van de Koper zal stellen in haar commerciële lokalen ofwel indien in de Acceptatie Bon een andere leveringsplaats is voorzien door de Vennootschap of door een vervoerder die werd belast met het vervoer van de Goederen naar de voorziene plaats van levering.
 • Indien de Koper de Goederen niet in bezit neemt of geen instructies geeft voor de levering kan de Vennootschap, onder voorbehoud van alle rechten, de Goederen stockeren of er over beschikken en in dit geval zal de Koper aan de Vennootschap op haar vraag de redelijke stockerings- of opslagkosten betalen.
 • Indien de Koper de Goederen niet in bezit neemt of geen instructies geeft voor levering binnen de 14 dagen na het bericht vanwege de Vennootschap dat de Goederen klaar zijn om te worden verzonden, kan de Vennootschap, onder voorbehoud van alle rechten, aan het Contract een einde maken conform Artikel 10.
 • De vennootschap verbindt er zich toe om in de mate van het mogelijke het ogenblik van de levering te respecteren; de leveringstermijn blijft evenwel een flexibele termijn en de Vennootschap zal nooit verantwoordelijk zijn als gevolg van een laattijdige levering.
 • De Vennootschap kan leveren in verschillende leveringen die afzonderlijke Contracten uitmaken en geen enkele vertraging bij de levering op een vervaldag geeft de Koper het recht om het Contract te beëindigen of om de betalingen met betrekking tot een levering te compenseren met een eis met betrekking tot een andere levering. Wanneer de Goederen in verschillende leveringen worden geleverd, kunnen ook verschillende facturen worden opgemaakt door de Vennootschap.

6. INSPECTIE EN AANVAARDING

De Koper inspecteert en controleert de Goederen en brengt de Vennootschap binnen de 7 dagen na de levering schriftelijk op de hoogte van elke schade of betwisting (wanneer het diensten betreft zal dit gebeuren binnen de 7 dagen na de levering van de diensten door de Vennootschap). Bij afwezigheid van dergelijk geschrift zal worden verondersteld dat de Goederen conform zijn aan het Contract en dient de Koper ze te aanvaarden.

7. GARANTIE 

 • Indien tijdens de Toepasselijke Garantieperiode bepaalde Goederen niet zouden werken ingevolge een verkeerd concept, gebrekkige materialen of de niet-conformiteit met hun specificatie dan zal de Vennootschap deze aanpassen, herstellen of gratis vervangen zodat ze geschikt worden voor het bestemd gebruik op uitdrukkelijke voorwaarde dat:
 1. de zichtbare gebreken aan de producten schriftelijk werden gemeld en gespecificeerd aan de Vennootschap sinds hun ontdekking en in ieder geval binnen de 7 dagen na de verborgen gebreken die te wijten zijn aan een fabricatiefout of aan de gebruikte materialen moeten op straffe van verval van recht, schriftelijk worden meegedeeld en gespecificeerd aan de Vennootschap vanaf het ogenblik dat ze werden ontdekt en in elk geval binnen de garantieperiode
 2. de Goederen uitsluitend werden gebruikt volgens een correct gebruik conform de gebruiksaanwijzingen
 3. het gebrek niet werd veroorzaakt door brand, ongeval, misbruik, nalatigheid, incorrecte installatie door de Koper of zijn klanten, agenten of bedienden, of als gevolg van een niet-toegestane regeling, herstel of onderhoud of indien gebruik werd gemaakt van consumptiegoederen van een mindere kwaliteit en voor zover het gebrek niet volgt uit een redelijk gebruik;
 4. het gebrek niet is ontstaan als gevolg van een concept, een specificatie, een onderdeel of een materiaal dat werd geleverd door of namens de Koper;
 5. geen enkel stuk van de Goederen werd vervangen door een stuk dat niet werd geleverd of goedgekeurd door de Vennootschap;
 6. de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de Goederen werd voldaan conform Artikel 1.

De Koper is verantwoordelijk voor alle kosten die ten laste worden gebracht van de Vennootschap als een gevolg van klachten die werden veroorzaakt door een vergissing bij het gebruik of een verkeerde toepassing of andere gebreken in hoofde van de Koper.

 • De Vennootschap kan de Goederen herstellen op de plaats zelf of ze laten bezorgen op haar commerciële plaats of bij de originele fabrikant. De Koper draagt op elk ogenblik de risico’s inherent aan de Goederen en deze worden verpakt conform de instructies van de Vennootschap en worden verstuurd op kosten van de Koper en conform de procedure van terugzending door de Vennootschap zoals medegedeeld aan de Koper. De kosten met betrekking tot het terugsturen van de Goederen aan de Koper worden door de Vennootschap gedragen voor zover het gebrek / de gebreken gedekt is / zijn door de
 • De Garantieperiode toepasselijk op alle herstelde of vervangen Goederen en/of Diensten is gelijk aan de resterende periode van de initiële Garantieperiode voor zover die nog lopende

8. UITSLUITING EN VERANTWOORDELIJKHEID

 • De Koper aanvaardt dat de Vennootschap haar verantwoordelijkheid beperkt en aanvaardt, behoudens wat verplichtend volgt uit de wet, dat:
 1. de Vennootschap geen enkele verplichting heeft betreffende de Goederen behalve voor de verzekering ervan conform Artikel 7 hierboven (hierna “de Garantie”).
 2. de Garantie de enige tussenkomst (expliciet of impliciet) uitmaakt vanwege de Vennootschap. Buiten de Garantie zijn alle voorwaarden of andere bepalingen uitgesloten voor zover door de wet
 3. niets in het Contract de verantwoordelijkheid van de Vennootschap uitsluit of beperkt voor:
 4. De persoonlijke schade veroorzaakt door de nalatigheid van de Vennootschap of haar personeel;
 5. Elke valse, onjuiste of bedrieglijke informatie vanwege de Vennootschap en/of haar personeel;
 6. Elke andere verantwoordelijkheid die omwille van de wet niet kan worden
 • Behoudens voor wat voorzien is in de Garantie of uitdrukkelijk wordt bevestigd in de Acceptatie Bon en binnen de perken van wat voorzien is door de wet zal de Vennootschap niet verantwoordelijk zijn voor het falen van de Goederen om veranderingen in data te herkennen. Daarvoor draagt de Koper zelf de

9. RESPECT VOOR DE WETGEVING, LICENTIES EN TESTEN VOOR DE LEVERING

 • De Goederen beantwoorden aan de nationale Nederlandse wetgeving die van toepassing is op de fabricatie en de verkoop van goederen aan consumenten op het ogenblik van de levering maar geen enkele andere garantie of verzekering wordt gegeven behoudens diegene voorzien in Artikel 7.
 • De Koper verbindt er zich toe om zich te schikken naar de toepasselijke wetten met betrekking tot de Goederen en hun gebruik.
 • De Koper is zelf verantwoordelijk voor kennisneming van alle toepasselijke eisen en beperkingen opgelegd door de wet of de overheid met betrekking tot het bezit, het gebruik, de invoer, de uitvoer of de doorverkoop van de Goederen en om deze te respecteren. De Koper is verplicht om ervoor te zorgen dat geen enkel Goed wordt uitgevoerd of ingevoerd wanneer dit zou gebeuren met schending van de wetten van het land waarnaar de Goederen worden getransporteerd of waar ze worden geleverd.

10.  EIND VAN HET CONTRACT

 • De Vennootschap mag een einde maken aan het Contract en aan alle andere contracten met de Koper zonder opzegtermijn en zonder vergoeding indien:
 1. De Koper zijn betalingsverplichtingen aan de Vennootschap niet
 2. De Koper geacht wordt insolvabel te zijn of daadwerkelijk insolvabel is, met name in geval van:
 3. Het faillissement van de Koper;
 4. De ontbinding of de vereffening van de Koper;
 5. Het stopzetten van de professionele activiteiten door de Koper;
 6. De in beslagname van een belangrijk gedeelte van de activa van de Koper;
 7. De onmogelijkheid van de Koper om zijn schulden te betalen;
 8. De controle over de Koper overgaat van de huidige aandeelhouders naar andere personen waarvan de Vennootschap van oordeel is, volgens een discretionaire beoordeling, dat deze nadelig is voor haar redelijke belangen;
 9. Volgens het redelijk oordeel van de Vennootschap de Koper zijn activiteiten heeft stopgezet of dreigt stop te zetten of indien zijn financiële situatie aanzienlijk verslechterd is sinds het
 10. Contract en de Vennootschap van oordeel is dat de uitvoering door de Koper van haar verplichtingen in gevaar is.
 11. Behoudens wat hierboven is gesteld kan elke partij onmiddellijk een einde maken aan het Contract, zonder gerechtelijke tussenkomst, middels het versturen van een aangetekende zending, indien de andere partij, na formeel in gebreke gesteld te zijn om haar verplichtingen uit hoofde van het Contract na te leven, binnen een periode van een week na formele ingebrekestelling haar verplichtingen niet naleeft.
 • Indien aan het Contract een einde wordt gesteld dan kan de Vennootschap:
  • elk verschuldigd bedrag onmiddellijk opeisbaar stellen (vermeerderd met de interesten ingevolge Artikel 2.);
  • de uitvoering schorsen van elk Contract en/of van elk krediet toegekend aan de Koper op eender welke

11.  INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERTROUWELIJKHEID 

 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Goederen die werden ontworpen of ter beschikking gesteld van de Koper ingevolge het Contract behoren exclusief toe aan de Vennootschap. De Koper beschikt uitsluitend over gebruiksrechten die hem zijn toegestaan door de Algemene
 • Voorwaarden of die hem expliciet werden toegekend. De Koper zal geen kopieën maken en ook de software niet verdelen.
 • De Koper erkent dat alle specificaties, concepten, alle programma’s met inbegrip van de knowhow, de plannen, de tekeningen en de prijslijsten die werden geleverd door of namens de Vennootschap vertrouwelijk zijn en hij aanvaardt deze niet te gebruiken evenmin als alle andere vertrouwelijke informatie voor welk doel dan ook, en ook om die niet na te maken onder welke vorm ook of ze aan derden kenbaar te maken.
 • De Koper zal gelijkaardige garanties krijgen van zijn klanten als deze voorzien in Artikel 11.1. en zal de Vennootschap vergoeden ingeval van een verantwoordelijkheid die volgt uit een tekortkoming aan deze

12.  OVERMACHT

 • De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen te wijten aan een element buiten haar wil om (met name, maar niet beperkt tot, brand, overstroming of feit veroorzaakt door de natuurkrachten, gewapend conflict, moeilijkheden van levering, elke maatregel van een publieke overheid, vertraging in het transport, ).
 • Indien ingevolge overmacht de leveringsdatum met meer dan twee maanden is vertraagd dan hebben zowel de Vennootschap als de Koper de mogelijkheid om aan het Contract een einde te maken zonder dat de Koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De Vennootschap heeft daarentegen het recht om vergoed te worden voor reeds gemaakt

13.  GEBRUIK VAN DE GOEDEREN EN VEILIGHEID

De Koper:

 1. zorgt ervoor dat de Goederen (met inbegrip van de Goederen die het voorwerp uitmaken van de diensten) uitsluitend gebruikt worden met de doeleinden en conform het gebruik waarvoor zij waren ontworpen en geleverd; dat alle personen die de Goederen gebruiken ofwel ermee in contact komen een gepaste opleiding zouden krijgen alsmede een kopie van de toepasselijke documentatie geleverd door de Vennootschap;
 2. zorgt ervoor dat alle derden die de Goederen gebruiken volledig geïnformeerd worden met betrekking tot de risico’s met betrekking tot de Goederen. Alle waarschuwingsberichten die op de Goederen zijn aangebracht mogen niet weggenomen worden of gemaskeerd; de Koper zorgt ervoor dat elke derde die de Goederen krijgt, aanvaardt om deze waarschuwingsberichten niet te verwijderen of te maskeren;
 3. zal steeds alle veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot de Goederen respecteren (met inbegrip van de terugroeping) en zal erover waken dat deze worden nageleefd door alle betrokken personen;

14.  ALGEMEENHEDEN

 • De Koper vergoedt de Vennootschap voor elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de specificaties, concepten, informaties of onderdelen die de Koper heeft geleverd of voorzien voor de levering aan de Vennootschap en garandeert dat het gebruik daarvan niet de rechten van derden zal schenden.
 • Na afloop van het Contract (ongeacht de reden) of de annulering ervan, zullen de Artikels 2, 8, 11, 12 en 14 van kracht blijven en gevolgen blijven sorteren.
 • Indien alle of een gedeelte van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden onwettig of niet uitvoerbaar zijn naar Nederlands recht, dan zal zulks geen invloed hebben op de wettelijkheid of het uitvoerbare karakter van de rest van de bepalingen en/of van alle andere bepalingen vervat in deze Algemene
 • Geen enkele wijziging van de Algemene Voorwaarden zal uitwerking hebben tenzij die schriftelijk is bevestigd in een document ondertekend door de
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd alsof een partnership, een joint-venture, een associatie of een andere vorm van samenwerking tussen partijen wordt gecreëerd.
 • Alle Contracten worden beheerst en geïnterpreteerd conform het Nederlands recht en de Koper zal zich in geval van betwisting op onherroepelijke wijze onderwerpen aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Breda.